ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรมพิษณุโลกธานี 39 ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์ (055)211065-9, 212631-4 โทรสาร 211071

 

 

 

 

 คุณคือผู้เยี่ยมเยือนคนที่

 

Webmaster : เลิศชาย หวังตระกูลดี

This page hosted by Get you own Free Home Page